پنجشنبه, 27 خرداد 1395

زندگی به آرامی به شما نشان می دهد که بعضی آدمها به درد شما نمی خورند٬ مهم نیست چقدر آنها را دوست دارید یا برای بودن در کنار آنها تلاش می کنید٬ بعضی آدمها به درد یکدیگر نمی خورند.
زندگی به آرامی به شما نشان می دهد که آدمهایی در اطراف شما وجود دارند که هر چقدر به آنها محبت کنید٬ آنها از شما دورتر می شوند.
زندگی به آرامی به شما نشان می دهد که دوستی ها همیشه هم خوب نیست٬ دوست هایی در زندگی شما قرار می گیرند که به راحتی به شما پشت می کنند و می روند.
زندگی به آرامی به شما نشان می دهد که هر کسی با شما در ارتباط است لزوما خیر شما را نمی خواهد.
زندگی به آرامی به شما نشان می دهد که هر کسی رو در روی شما به شما بخنند و از شما تعریف کنید٬ پشت سرتان هم به همین صورت نخواهد بود.
زندگی به آرامی به شما نشان می دهد که آدمها از آنچه شما فکر می کنید از شما دورتر هستند.

*زندگی گاهی با درد٬ گاهی به آرامی٬ گاهی با لگد به شما خیلی چیز ها را نشان می دهد.

Posted by Saghariii at 3:32 PM

سه شنبه, 26 خرداد 1394

Don't copy others life, create your own.

Posted by Saghariii at 7:34 PM

پنجشنبه, 21 اسفند 1393

در اين خيابان ها نه خبري از شكوفه است، نه جنب و جوش مردمي كه در اين روز هاي آخر سال مي دوند، نه لبخندي بر لب ها به اميد سالي جديد.
و من كه در اين شهر به دنبال تكه هايي از بهار مي گردم تا آن ها را به خانه بياورم.
آخر مگر اين پاييز، بهار حاليش مي شود.

Posted by Saghariii at 11:38 AM

يكشنبه, 3 اسفند 1393

روز سرگرمی کوچکیست
تا فراموش کنیم دلتنگی ها را.

Posted by Saghariii at 3:56 PM

دوشنبه, 13 بهمن 1393

درون من زنیست که سالهاست مرده و حتی خودش هم نمی داند.

Posted by Saghariii at 3:20 PM